Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Celem zadania jest dostosowanie efektów kształcenia 150 studentów/tek studiów stacjonarnych kierunku biologia I i II stopnia do wymogów współczesnego rynku pracy, poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia we współpracy z pracodawcami z regionu Małopolski i Polski w okresie 2019-2022 r. W ramach zadania przygotowane zostaną przez dydaktyków z UJ oraz pracodawców modyfikacje wybranych sylabusów i kursów. Dodatkowo pracodawcy będą uczestniczyć w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych z studentami I i II stopnia kierunku biologia. Na kierunku biologia I stopnia ponad 65% zajęć to zajęcia praktyczne, a na kierunku biologia II stopnia zajęcia praktyczne to ponad 85%. Wprowadzenie do programów kształcenia elementów wskazanych przez pracodawców, a w niektórych przypadkach zaangażowanie ich do prowadzenia zajęć da uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Pozwoli to również wyjść poza ramy wiedzy akademickiej w kierunku praktycznego jej zastosowania.

Sposób prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne: ćwiczenie, dyskusja, pokaz, case study, analiza, projekt, eksperyment. Liczba osób w grupie min. 8 osób.

Tematy kursów: - I stopień kierunku biologia:

1. Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688

2. Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych WBNZ-372

3. Absolwent na rynku pracy WBNZ-887

4. Fotografia przyrodnicza WBNZ-810

5. Metody prezentacji WBNZ-915

6. Praktyka badań naukowych WBNZ-730

7. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych WBNZ-974

Tematy kursów: - II stopień kierunku biologia:

1. Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731

2. Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900

3. Mikroskopia praktyczna i obrazowanie w biologii WBNZ-998

4. Techniki immunologiczne WBNZ-676

5. Genetyka - praktyczne aspekty WBNZ-976

6. Mikrobiologia stosowana WBNZ-977

7. Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych WBNZ-986

więcej o

Celem zadania jest podniesienie kompetencji językowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  poprzez udział w kursach językowych i możliwość nauki drugiego języka obcego. W ramach zadania przewidziano organizację i przeprowadzenie kursów z następujących języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego dla 900 studentów/tek (90 grup po 10 osób każda; 30 grup rocznie). Wsparciem objęci będą studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maks. 4 semestry - wszystkich kierunków prowadzonych w UJ. Harmonogram kursów, podział na grupy i poziomy zaawansowania ustalony zostanie na etapie rekrutacji uczestników. Planowane formy i metody zajęć: ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca indywidualna i w grupach, dyskusje, praca ze słownikiem, praca z nagraniami audio i wideo, korzystanie ze źródeł internetowych, powtarzanie ze słuchu, dyktanda, praca z tekstem, czytanie samodzielne i w parach.

Dla każdego kursu przewidziano 60 h zajęć + 2h konsultacji indywidualnych na osobę. Zajęcia prowadzone będą przez osobę posiadającą kwalifikacje i min. 5 - letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych.

więcej o

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Geografii i Geologii UJ poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej, dostosowanych do potrzeb studentów i zmieniającego się rynku pracy regionalnego i krajowego. Zadanie skierowane jest do studentów II i III roku studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia.

W ramach zadania realizowane będą dwa typy działań:

1. Szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych (UAV) w zasięgu wzroku wraz z egzaminem państwowym (tj. certyfikowane).

2. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, z zakresu:

a) Pozyskiwania, przetwarzania i modelowania 3D chmur punktów pochodzących z naziemnego skanowania laserowego (TLS), wraz z egzaminem i certyfikatem zewnętrznym.

b) Wykorzystania zaawansowanego oprogramowania hydrologicznego HEC-HMS i HEC-RAS.

c) Zaawansowanych systemów GIS: geobazy, ArcGIS, zakończone certyfikatem Esri.

Zadanie polega na organizacji, przeprowadzenie specjalnych szkoleń i zajęć praktycznych oraz weryfikacji uzyskanych kompetencji. Udział studentów w projekcie podniesie ich kompetencje i kwalifikacje: zawodowe (zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz jej wykorzystanie w praktyce, potwierdzone udziałem w certyfikowanych szkoleniach i zadaniach praktycznych), komunikacyjne (współpraca w grupie przy wspólnym projekcie).

więcej o

Celem zadania jest przygotowanie 60 studentów CMUJ do wykorzystywania najnowszej technologii diagnostycznej tzw. poszerzonej rzeczywistości, przez co osiągną unikalne kompetencje cenione na rynku pracy, oraz Celem zadania  podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wizytach studyjnych dostosowanych do potrzeb studentów. Szkolenia i wizyty skierowane są do studentów CMUJ jednolitych studiów magisterskich, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

Student w trakcie semestralnego programu zdobędą nowe kompetencje dzięki synergii kilku działań:

1. szkoleń specjalistycznych z metod wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem technologii poszerzonej rzeczywistości;

2. dostępu do materiałów audiowizualnych z zakresu technik i metod wykorzystywania poszerzonej rzeczywistości (np. w kardiologii, neurologii itp.);

3. uczestniczeniu w wizytach studyjnych u pracodawców stosujących obrazowe narzędzia wizualizacji danych medycznych, m.in. poszerzoną rzeczywistość.

Zakwalifikowani do programu studenci uzyskają dostęp do najnowszej technologii (software i hardware). Szkolenie prowadzone będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w technologii poszerzonej rzeczywistości wykorzystywanej w medycynie. Na szkolenia przewidziano 15 godzin. Każda grupa szkoleniowa będzie złożona z 10 studentów. Pracownicy dydaktyczni CMUJ opracują sylabusy i scenariusze szkoleń, jak również dokonają ewaluacji kompetencji studentów zakwalifikowanych do projektu. Dzięki udostępnieniu materiałów audiowizualnych (30 godzin materiałów), studenci będą mogli dodatkowo doskonalić swoje umiejętności. Integralną częścią programu są wizyty studyjne studentów u pracodawców (szpitale, pracownie diagnostyki obrazowej itp.), zlokalizowanych na terenie Krakowa. Udział studentów w projekcie podniesie ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe (zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz jej wykorzystanie w praktyce), pracy w grupie oraz umiejętności rozwiązywania problemów (współpraca w grupie, analiza danych).

więcej o

Celem zadnia jest wspieranie wykorzystania informacji z rynku pracy (budowa modelu i system bazodanowy) do projektowania w Uniwersytecie Jagiellońskim kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie w tym w oparciu o kompetencje poszukiwane przez pracodawców. W ramach zadania opracowany zostanie matematyczny model prognostyczny połączony i czerpiący dane z zewnątrz o rynku pracy (system bazdodanowy) oraz wewnętrzny (monitorowanie losów absolwentów, badanie pracodawców, analiza treści ofert pracy) mający na celu identyfikację przyszłych potrzeb pracodawców na region i lokalnym rynku pracy. System jest źródłem aktualnych danych, ich przetwarzania oraz prezentacji. System będzie działał w oparciu o wypracowany model prognostyczny. Zgromadzenie takich danych/informacji w jednym systemie informatycznym oraz automatyzacja funkcjonalności związanych z ich przetwarzaniem i dostarczeniem czytelnych raportów wraz z rekomendacjami, będą wspierały proces decyzyjny dotyczący kształcenia.

Celem zadania jest usprawnienie procesu kształcenia studentów poprzez stworzenie rozbudowanej aplikacji dla studentów UJ, która będzie pomocna w codziennym życiu uczelnianym. Aplikacja  umożliwi dostosowanie usług do wymogów społeczności akademickiej i usprawni obsługę użytkowników. Wdrożenie aplikacji pozwoli zintegrować informacje z istniejących systemów informatycznych i skierować je w sposób spersonalizowany do studentów. Wprowadzi też nowe funkcjonalności, np. usprawniające poruszanie się po uczelni. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich rodzajów smartfonów, które stały się nieodłącznym narzędziem komunikacji dla każdego studenta. W aplikacji znajdzie się informacja o utrudnieniach/ułatwieniach architektonicznych w poruszaniu się po i między budynkami UJ, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Celem zadania jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania wpływających na poprawę jakości kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim polegające na przygotowaniu uczelni i wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Realizacja zadania będzie podzielona na etapy:

1. Modernizacja i integracja systemu SSO, umożliwiająca włączenie EZD do jednolitej infrastruktury SSO

2. Wdrożenie obiegu korespondencji wewnętrznej w administracji ogólnouczelnianej w zakresie zadań związanych z dydaktyką (przykłady: zmiana limitu przyjęć na studia, przygotowanie kosztorysów studiów, wniosek o uruchomienie studiów) oraz obsługą wybranych procedur związanych z wewnętrzną dokumentacją finansowo  księgową).

3. Wdrożenie rejestracji przychodzących i wychodzących pism w EZD w punktach kancelaryjnych dotyczących spraw studenckich związanych z tokiem studiów, regulaminem studiów, opłatami za studia.

4. Wdrożenie obiegu dokumentacji projektowej w EZD dotyczącej prowadzenia badań naukowych i projektów rozwojowych (np. w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

5. Rozszerzenie wdrożenia systemu EZD na pozostałe jednostki uniwersytetu, rejestrowanie wszystkich przesyłek przychodzących i wychodzących, archiwizacja dokumentacji elektronicznej.

Wdrożenie EZD umożliwi usprawnienie obiegu pism i korespondencji wewnętrznej oraz przekazywanie jej w formie dokumentów elektronicznych, co uprości sposób procedowania spraw związanych z procesem dydaktycznym i archiwizowania dokumentacji oraz skróci czas potrzeby do wydania decyzji czy zmian. Wdrożenie EZD będzie miało również korzystny wpływ na środowisko naturalne. System EDZ będzie kompatybilny z innymi systemami np. USOS, SAP. W ramach wdrażania EZD prowadzone będą szkolenia z zakresu obsługi systemu (ok. 1000 przeszkol. osób) oraz zostaną przygotowane materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników UJ z zakresu wykorzystania systemu EZD w pracy.

Celem zadania jest stworzenie i udostępnienie jednolitego modelu prezentacji oferty dydaktycznej UJ co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i dostępności oferty. Rozwiązanie wprowadzi jednolity schemat opracowanych informacji (dostępny w jednym miejscu), z których będą korzystać osoby chcące zapoznać się z ofertą dydaktyczną UJ również obcojęzyczne.

Etapy:

- zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego dla UJ schematu prezentacji oferty dydaktycznej przy   wykorzystaniu narzędzi informatycznych

- przygotowanie i przetłumaczenie na język angielski treści opisujących pełną ofertę dydaktyczną UJ i ich aktualizacja

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UJ, odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów prezentujących ofertę dydaktyczną

- wytworzenie filmów i innych materiałów multimedialnych prezentujących kierunki studiów w UJ

- utworzenie zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania informacji z oferty dydaktycznej

- integracja narzędzia informatycznego zawierającego ofertę dydaktyczną UJ z systemem do rekrutacji na studia i obsługi studiów.

Planowane jest przygotowanie opisu każdego kierunku studiów prowadzonego w UJ, zawierającego co najmniej: nazwę, poziom, formę, profil, wysokości opłat za cały cykl kształcenia, program studiów, plan studiów, zakładane efekty kształcenia, sylabus zajęć, punkty ECTS, opis sylwetki absolwenta. Baza oferty dydaktycznej będzie aktualizowana z zaznaczeniem roku akademickiego, od którego dane zmiany zostaną wprowadzone.

Celem zadania jest wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez stworzenie w UJ scentralizowanej rekrutacji na studia podyplomowe, inne formy kształcenia oraz studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów w systemie IRK 2.0.

Zadanie obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji, aktów prawnych oraz procedur dla prowadzenia rekrutacji na:

- wszystkie studia podyplomowe w UJ

- pozostałe formy kształcenia (np. kursy) w UJ

- przyjęcia na studia na podst. potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

2. Dostosowanie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów 2.0 na potrzeby rekrutacji

3. Przeprowadzenie szkoleń dla:

- administratorów i pracowników Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD) - 10 osób odpowiedzialnych za obsługę IRK2.0.

- pracowników wydziałowych: 100 osób odpowiedzialnych za obsługę IRK2, w tym kierowników studiów podyplomowych.

Celem zadania jest stworzenie platformy obsługującej wszystkie zakwaterowania: studentów innych krakowskich uczelni, zaproszonych wykładowców krajowych i zagranicznych, gości UJ oraz studentów UJ w domach studenckich w jednym systemie informatycznym Uczelni, w celu poprawy jakości zarządzania uczelnią z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Platforma przyczyni się do, usprawnienia obsługi aplikujących o miejsce, da możliwość aplikowania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, skróci czasu oczekiwania na decyzję, a także ograniczy papierową dokumentację.

Zadanie obejmuje etapy:

- zdefiniowanie kluczowych punktów systemu,

- dostosowanie IRK do procesu oraz oprogramowanie brakujących funkcji w interfejsie aplikacji,

- dostosowanie USOS w Javie do modelu, rozwój metod USOS API,

- przygotowanie opisu funkcjonalności, testy systemu oraz zarządzanie zmianą,

- wdrożenie i udostępnienie systemu.

Celem zadania jest wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez stworzenie elektronicznego systemu obsługi procesu składania wniosków, oceny, realizacji oraz raportowania projektów studenckich i doktoranckich ze środków MNiSW oraz wniosków o środki z rektorskiego funduszu rozwoju dydaktyki Ars Docendi a także o stypendia w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych w celu unowocześnienia, poszerzenia i podniesienia jakości takich działań. Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu wraz z serwisem gwarancyjnym i nadzorem autorskim kompletnego systemu informatycznego mającego realizować zadania elektronicznej platformy zapewniającej zlokalizowanie w jednym miejscu aktualnych informacji o dostępnych źródłach finansowania, terminach naborów, wymaganych dokumentach, zasadach i regulaminach, a także będzie stanowić system do rozliczania i raportowania realizacji projektów wskazanej grupy. Platforma zapewni sprawny obieg informacji, dokumentów wraz z integracją systemów i urządzeń peryferyjnych oraz szkoleniem użytkowników systemu.

Etapy zadania:

- opracowania założeń sytemu, przypadków użycia i systemu ról

- przygotowania narzędzia informatycznego w zakresie elektronicznego systemu wnioskowania

- testowania i udoskonalania w zakresie użytkowania systemu

- integracji powstałego systemu wnioskowania z uczelnianym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Uczelnią SAP UJ (zintegrowanym elektronicznym systemem obsługi administracyjno-finansowej UJ).

Celem zadania jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów dydaktycznych wpływających na poprawę jakości kształcenia w UJ na studiach matematycznych I stopnia.

Zadanie polega na stworzeniu 16 kursów/4 na rok, objętych programem studiów w UJ, w formie elektronicznych skryptów do wybranych kursów na studiach matematycznych I stopnia w UJ i udostępnieniu ich studentom UJ oraz innym potencjalnym użytkownikom poza UJ (otwarte zasoby wiedzy).

Przygotowanie każdego z kursów obejmuje:

Etap I - przygotowanie merytoryczne zawartości poszczególnych kursów (200h),

Etap II - korekta naukowa i typograficzna (20h)

Etap III - opracowanie techniczne zasobów wraz z umieszczeniem na portalu (40h).

Materiały będą miały charakter autorski. Portal z otwartym zasobem edukacyjnym będzie stałą częścią portalu UJ, w tym WMiI. Robocza wersja strony z materiałami znajduje się pod adresem https://im.uj.edu.pl/studia/md/doskonaly-uniwersytet.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  w zakresie umiejętności informatycznych i językowych poprzez udział w szkoleniach i kursach. Zaplanowane kursy będą stanowić także wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków zewnętrznych (np. H2020) i umożliwią podniesienie kompetencji w zakresie:

- języka angielskiego (obsługa administracyjna i komunikacja z obcokrajowcami)

- obsługi informatycznych programów biurowych.

Udział w kursach poprzedzony zostanie testem kwalifikacyjnych do danego poziomu. Rezultaty wpłyną na podniesienie kompetencji językowych u pracowników administracyjnych UJ, w tym zapewniających obsługę obcokrajowców studentów, wykładowców, osób realizujące projekty naukowe i dydaktyczne oraz umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych (przygotowanie analiz, zestawień, raportów, prezentacji).

więcej o

Celem zadania jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania wpływających na poprawę jakości kształcenia w UJ, polegająca na wdrożeniu system egzaminowania komputerowego studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ (WPiA). Zadanie należy do flagowych rozwiązań w dziedzinie innowacji w dydaktyce i będzie znaczącym ułatwieniem mierzenia postępów w nauce. Zadanie polega na zakupie licencji i wdrożeniu oprogramowania umożliwiającego komputerowe egzaminowanie studentów. Wdrożenie na WPiA ma szansę stać się modelem dla innych wydziałów UJ.

Celem zadania jest zwiększenie informatyzacji uczelni i rozwój informatycznych narzędzi zarządzających wpływających na poprawę jakości kształcenia poprzez wdrożenie systemu LMS (Learning Management System) umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość na WPiA. WPiA modyfikuje programy studiów, aby lepiej spełniały wymogi współczesnej edukacji prawnej na poziomie wyższym. W tym celu potrzebna jest platforma edukacyjna, która umożliwia wszechstronny dostęp do materiałów i multimediów. Zadanie polega na zakupie licencji i wdrożeniu systemu LMS do prowadzenia zajęć na odległość, np. modele self-paced, flipped-classroom. Dostęp będzie zapewniony poprzez wspólny punkt logowania UJ. Platforma będzie wykorzystywała wszystkie możliwe formy przekazu multimedialnego oraz będzie pozwalała na komunikację nauczyciel-student.

Celem zadania jest zwiększenie możliwości współpracy uczelni poprzez dostęp do zasobów innych uczelni i możliwość zacieśnienia współpracy z jednostkami z zagranicy i doskonalenie jakości kształcenia w UJ, w tym na WPiA. Integracja z siecią eduGain jest zadaniem otwierającym możliwości współpracy międzynarodowej, uzyskania dostępu do zasobów wiedzy innych członków sieci, realizacji wspólnych projektów, wspólnej pracy nad materiałami dydaktycznymi  oraz wymiany międzynarodowej studentów i pracowników.

Cel zadania to opracowanie i wdrożenie globalnych w skali uniwersytetu rozwiązań dotyczących polityki bezpieczeństwa oraz dostosowanie systemów informatycznych objętych działaniami projektowymi do standardów bezpieczeństwa. Polityka dotyczyć będzie infrastruktury oraz istniejących procesów i procedur w trzech kluczowych z punktu widzenia informatycznego działach UJ: Dział Usług Informatycznych, Dział Infrastruktury Sieciowej, Portal UJ. Tworzone rozwiązania będą dotyczyć następujących obszarów bezpieczeństwa: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, zarządzanie ciągłością działania, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami. W ramach zadania planowane jest opracowanie polityki bezpieczeństwa pod kątem następujących zagrożeń: ataki sieciowe, bezpieczeństwo sieci, nieautoryzowany dostęp zdalny, zagrożenia środowiskowe (w tym hacking), zarządzanie tożsamością, ochrona danych osobowych, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych, poczta elektroniczna, hosting.

Zadanie obejmuje (a) kursy języka polskiego i szkolenia dotyczące kompetencji komunikacyjnych w kontekście kulturowym polskiego uniwersytetu oraz (b) szkolenie specjalistyczne wspomagające studiowanie z zakresu kształcenia symulacyjnego, komunikacji w zespołach interdyscyplinarnych oraz z pacjentem, szkolenie specjalistyczne z metod wizualizacji danych medycznych.

więcej o

Przewidujemy zaangażowanie doradcy/ów rynku pracy ze znajomością języka ukraińskiego, którzy będą służyli wsparciem studentom ukraińskim.

Zadanie obejmuje przygotowanie (tłumaczenie z języka polskiego, a ponadto redakcja, obsługa informatyczna w celu dostosowania do potrzeb aplikacji mobilnej) witryny internetowej w języku ukraińskim i pomocniczo angielskim. Strona dostarcza kompleksowych danych dotyczących UJ i szeroko rozumianego życia uczelni poprzez stworzenie ukraińskojęzycznej wersji części Portalu UJ, a ponadto przekazuje dodatkowe informacje o życiu uczelnianym w kontekście kulturowym polskiego uniwersytetu, z zamysłem integrowania środowiska akademickiego uchodźców wokół UJ.